fbpx

Gambia och Senegal

Efter mer än 20 års arbete med stöd från Världens Barn antog Gambia 2015 en lag som förbjuder könsstympning. Organisationen GAMCOTRAP har enträget arbetat för en sådan lag och utvecklat nätverk i byarna som mobiliseras och larmar när en omskärelserit planeras. Mobilerna går varma och barnrättskämpar strömmar till för att övertala alla inblandade att sluta. Medlemmar i organisationen har till och med suttit i fängelse för sitt arbete med att stärka flickors och kvinnors rättigheter i Gambia.
De senaste tio åren har antalet könsstympade flickor och kvinnor i Gambia sjunkit från 98 till cirka 78 procent. Tack vare envist informerande och utbildande har makthavare nu äntligen insett det fruktansvärda i denna sed. Nu fortsätter arbetet för att avskaffa denna skadliga tradition helt.

Kampen mot könsstympning fortsätter i Gambia och Senegal, som en del av arbetet för att utrota alla former av våld och övergrepp mot barn. Målet är att alla barn, i enlighet med Barnkonventionen, ska få växa upp i en miljö fri från fysiskt, psykiskt och sexuellt våld, inklusive fysisk och förnedrande bestraffning, barnäktenskap och tidig graviditet. Arbetet bedrivs på flera nivåer för att få till stånd förändring i barns liv och för att barns rättigheter ska uppfyllas. På nationell nivå arbetar projektet för att påverka lagstiftning och hur lagar implementeras; i Senegal för att stärka barns skydd mot våld i samband med framtagandet av en lag som specifikt behandlar barns rättigheter i samhället (Childrens Act) och i Gambia för en effektiv implementering av lagen mot könsstympning. Särskilt fokus ligger på att stärka kapacitet på lokal nivå hos nyckelpersoner för barn, såsom föräldrar, lärare, och socialarbetare, för att förebygga våld och för att barn som utsätts för våld ska få den hjälp de behöver. Föräldrar och lärare får lära sig hur man uppfostrar och utbildar barn utan våld genom alternativa metoder som bygger på barns utveckling och hur man bygger relationer baserade på tillit och respekt. 

En viktig del i arbetet är också att utbilda och stärka barnrättskommittéer i byarna, vilka sprider kunskap om olika typer av våld mot barn, särskilt sexuellt våld och könsstympning, och agerar när barn utsätts för våld. Barns deltagande och stärkandet av barnledda organisationer är centralt för arbetet i Gambia och Senegal. Genom att stärka barns kunskap om sina rättigheter och också deras självförtroende, ledarskap och påverkansförmåga stärks deras möjligheter att skydda sig mot våld och att leda kampanjer för att öka medvetenheten om våld i skolan och i samhället i stort.