fbpx

Världens Barn
  • 227
    Shares

Världens Barn och Coronapandemin

I och med den rådande pandemin är insamlingen Världens Barn viktigare än någonsin. När pandemin sprids till de mest utsatta samhällena blir konsekvenserna stora för barn i utsatthet.

I många länder världen över införs restriktioner. Skolor stängs ner, människor tvingas i karantän och många förlorar sin källa till försörjning. I redan sårbara samhällen och ekonomier, där många är beroende av sitt dagarbete för att handla mat, eller ha råd med skola och sjukvård för sin familj, blir konsekvenserna förödande. Många lever utan tillgång till rent vatten, bor i stora familjer eller i trångboddhet – vilket gör det extra svårt att kontrollera smittspridningen.

Flyktingläger, informella bosättningar och gator är hem för många barn i världen. Brist på sjukvård, rent vatten och sanitet gör att sjukdomar sprids extremt snabbt. De barn som redan lever i utsatthet kan därför drabbas väldigt hårt när deras samhällen nås av coronaviruset.

Utbildning är inte bara en mänsklig rättighet i sig, skolan är även en viktig plats för stabilitet och trygghet. Om skolorna tvingas stänga kan detta leda till hunger då skolmaten uteblir men även isolering. För barn som inte går i skolan är risken också större att de utsättas för våld och exploatering.
Radiohjälpen följer utvecklingen noga och är måna om att de projekt som får stöd även tar ansvar för att minska smittspridning och konsekvenser av pandemin.

– för alla barns rätt till hälsa, skola och trygghet

Utgångspunkten för Världens Barn är att alla barn har rätt till hälsa, skola och trygghet. Trots det dör 15 000 barn under fem år varje dag, vart femte barn går inte i skolan och ca 30 miljoner barn är på flykt på grund av våld eller konflikt. Om vi inte agerar, kommer mer än 160 miljoner barn leva i extrem fattigdom år 2030, 12 miljoner barn kan bli utan grundskoleutbildning och 56 miljoner barn riskerar att dö innan sin femårsdag. Världens Barn jobbar därför med att förbättra förutsättningarna för barn som lever i utsatthet med fokus på hälsa, skola och trygghet. För när barn har en god hälsa, möjlighet till utbildning och lever i trygghet, ökar deras chanser betydligt att få en bra framtid.

Gåvor till Världens Barn går till långsiktigt arbete för barns rättigheter. Varje år beviljar Radiohjälpen medel till ett trettiotal projekt i lika många länder inom Världens Barn. Det projekten har gemensamt är att de jobbar för barns framtid och att de alltid utgår från barns rättigheter. För att läsa mer om några utvalda projekt besök https://start.varldensbarn.se/projekt/. För listor över alla beviljade projekt besök www.radiohjalpen.se/varldensbarn.

 

Om kampanjen

Världens Barn är en av Radiohjälpens största insamlingskampanjer och ett samarbete med 13 civilsamhälles­organisationer, SVT och Sveriges Radio P4. Kampanjen pågår hela året med kulmen i september/oktober. Riksinsamlingen är en förening med uppgiften att samordna de 13 civilsamhällesorganisationerna, regionsamordnare och ett stort antal skolor, föreningar, företag, kyrkor och tiotusentals engagerade i landets 290 kommuner. SVT samlar in till Världens Barn genom TV-inslag och en insamlingsgala den 1 oktober, och Sveriges Radio P4:s kanaler engagerar sina lyssnare genom radioinslag, tävlingar och lokala evenemang. Radiohjälpens partnerorganisationer kan ansöka om projektstöd från insamlade medel och efter en granskning av alla ansökningar är det Radiohjälpens styrelse som beslutar vilka projekt som beviljas medel.

 

De 13 civilsamhällesorganisationerna som ingår i Världens Barn-familjen 2020 är: Afrikagrupperna, Barnfonden, Diakonia, Erikshjälpen, IOGT-NTO-rörelsen, Islamic Relief*, Läkarmissionen, PMU, Rädda Barnen, Svenska Afghanistankommittén, Svenska kyrkan, Svenska Röda Korset, Wateraid och We Effect.

*  Samarbetet är pausat. Läs mer här

Insamlingen Tillsammans för Världens Barn genomfördes första gången 1997 i ett samarbete mellan Radiohjälpen, SVT och sju organisationer. Efter en paus på ett par år återupptogs kampanjen år 2000 och har sedan dess genomförts årligen. Sedan starten har kampanjen samlat in över 1,7 miljarder kronor till verksamheter som stärker barns rättigheter världen över.

Frågor och svar om Världens Barn:

Vad är Världens Barn?
Världens Barn är ett samarbete mellan public service dvs Radiohjälpen, Sveriges Radio P4, SVT, ihop med många biståndsorganisationer samt många skolor, föreningar, kyrkor, och tiotusentals engagerade i landets alla kommuner. Utgångspunkten för Världens Barn är att alla barn har rätt till hälsa, skola och trygghet. 

Varför är Public Services med i Världens Barn?
Samarbetet med Radiohjälpen kring Världens Barn handlar om att upplysa om barns hjälpbehov. Det görs i linje med Radiohjälpens vision kring mänsklig utveckling och humanitärt bistånd. I spåren av corona-pandemin lider många barn av nedstängda samhällen, inställd skolgång och ökad hunger.

Varför samlar ni inte pengar till fattiga svenska barn?Under våren samlade Radiohjälpen genom en särskild insamling in till barn och vuxna i Sverige, de som utgör riskgrupper i pandemin. Mer än 35 miljoner insamlades och har delats ut för att stötta människor i Sverige.
Det finns insamlingar som Radiohjälpen bedriver tillsammans med SVT till förmån för barn och vuxna i Sverige. Insamling sker årligen till Kronprinsessan Victorias fond och Radiohjälpsfonden. Dessa fokuserar på människor med funktionsnedsättning och rätten till en aktiv fritid. Dessa insamlingar har kompletterat Radiohjälpens särskilda insamling för riskgrupper i pandemin i Sverige. De barn som får stöd via Världens Barn-projekten har det svårt på ett sätt som vi knappt kan förstå. Den kunskapen är viktig att förmedla. Likaså vad pengarna som skänks åstadkommer. Så här står det på Radiohjälpens hemsida: Barn växer upp i flyktläger, bor i plåtskjul eller tvingas leva på gatan. Naturkatastrofer och undermåliga strukturer gör barnen till enkla byten för exploatering, kriminalitet eller övergrepp. Därför behövs Världens Barn. Genom Världens Barn arbetar vi för alla barns rätt till hälsa, skola och trygghet.

Vilka projekt får stöd av Radiohjälpen?
Radiohjälpens styrelse har tagit beslut om att enbart internationella projekt kan få pengar från Världens Barn-insamlingen. Pengarna fördelas genom en ansökningsprocess. Varje år beviljar Radiohjälpen medel till ett femtiotal projekt inom Världens Barn, ofta spridda i över 30 länder världen över. Det projekten har gemensamt är att de jobbar för barns framtid och att de alltid utgår från barns rättigheter. Här är en lista över de projekt som beviljats stöd 2020: https://assets.ctfassets.net/08l9c2ifv7fy/1ls9n4lYpzOPtSIqeVaZGg/b6854c94216041b3f6acde0f134523b8/Beviljade_projekt_VB19.pdf 

Vilka organisationer ingår i Världens barn-samarbetet?
De svenska biståndsorganisationerna som ingår i Världens Barn-familjen 2020 är: Afrikagrupperna, Barnfonden, Diakonia, Erikshjälpen, IOGT-NTO-rörelsen, Läkarmissionen, PMU, Rädda Barnen, Svenska Afghanistankommittén, Svenska kyrkan, Svenska Röda Korset och We Effect. Samarbetet med Islamic Relief Sverige har för närvarande pausat, läs mer här
Även andra organisationer än dessa organisationer kan söka medel från Världens barn. Kravet är att dessa organisationer ska inneha giltigt partnerskap med Radiohjälpen och att ansökan ska uppfylla projektkriterierna.

Hur vet man att pengarna kommer fram?
Pengarna fördelas direkt till svenska organisationer som sedan länge finns på plats och har ett dokumenterat samarbete med lokala organisationer. Radiohjälpen begär återrapportering av hur pengarna använts, och följer upp. Alla rapporter gås igenom av en oberoende revisor för att säkerställa att pengarna använts på rätt sätt.

Hur mycket pengar försvinner i administration och avgifter?
Radiohjälpen har en mycket begränsad administration med ett litet kansli där sju personer är anställda. Detta är lite med tanke på att vi samlade in ca 138 miljoner kronor förra året. Radiohjälpen avsätter 4,5 procent av insamlade medel från Världens Barn för att ha resurser för att kontrollera, följa upp men även återkoppla om hur projektmedel används.

Världens Barn och pandemin
Världens alla barn drabbas hårt av pandemins konsekvenser. SKOLA: 1,6 miljarder barn har drabbats av lock-downs och många av dessa har inte kunnat gå i skolan pga av pandemin, TRYGGHET: Våld i hemmen ökar pga av pandemin. Redan innan pandemin utsattes 3 av 4 barn i åldern 2-4 för våld (Unicef). HÄLSA: hälsoinsatser har ställts in tex 13,5 miljoner människor har inte vaccinerats pga av pandemin. 1,2 miljoner barn ytterligare befaras att dö pga av pandemin. HUNGER; hungern ökar redan sedan flera år tillbaka, enligt WHO kommer ytterligare mellan 83-132 miljoner människor gå hungriga pga av pandemin. (Källa: UNSDG).

Hur kan ni samarbeta med Islamic Relief? Har inte dom kopplingar till muslimska brödraskapet?
Samarbetet är för närvarande pausat läs mer här.
Radiohjälpen granskar alla organisationer som de ingår samarbete med, och pausar samarbeten som behöver ses över eller förtydligas. Biståndsorganisationen Islamic Relief arbetar i många svåra humanitära kontexter där få andra organisationer förmår arbeta. Ett exempel är Jemen.